پوزیشن های خالص اتحادیه پولی اروپا CFTC EUR NC: 148.4 هزار یورو در مقابل 165.1 هزار یورو قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-cftc-eur-nc-net-positions-eu1484k-vs-previous-eu1651k-202303172032