پوزیشن خالص اتحادیه پولی اروپا CFTC EUR NC بدون تغییر در 107.6 هزار یورو باقی مانده است.منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-cftc-eur-nc-net-positions-remains-unchanged-at-eu1076k-202211182149