نرخ ملی بیکاری کلمبیا انتظارات (12.7 درصد) در ماه فوریه را برآورده می کندمنبع: https://www.fxstreet.com/news/colombia-national-jobless-rate-meets-expectations-127-in-february-202303311505