نرخ بهره کلمبیا مطابق با پیش بینی ها (12%)منبع: https://www.fxstreet.com/news/colombia-interest-rate-meets-forecasts-12-202212162000