موقعیت های خالص نفت CFTC ایالات متحده: 193.1K در مقابل 191.5Kمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-cftc-oil-nc-net-positions-1931k-vs-1915k-202305262031