موقعیت های خالص استرالیا CFTC AUD NC: -44.1K $ در مقابل -49.1K $منبع: https://www.fxstreet.com/news/australia-cftc-aud-nc-net-positions-441k-vs-491k-202306022031