موقعیت های خالص استرالیا CFTC AUD NC: -30.6 هزار دلار در مقابل -33.2 هزار دلارمنبع: https://www.fxstreet.com/news/australia-cftc-aud-nc-net-positions-306k-vs-332k-202302242031