قراردادهای آتی گاز طبیعی: تلفات اضافی در خط لولهمنبع: https://www.fxstreet.com/news/natural-gas-futures-extra-losses-in-the-pipeline-202304140857