شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن (MoM) در ماه می به 0.7- درصد رسید که کمتر از انتظارات (0.2- درصد) بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/japan-producer-price-index-mom-came-in-at-07-below-expectations-02-in-may-202306112350