شاخص قیمت تولیدکننده اتحادیه پولی اروپا (MoM) انتظارات (-3.2٪) در آوریل را برآورده کرد.منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-producer-price-index-mom-meets-expectations-32-in-april-202306050901