سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی ژاپن: ¥566.8B (30 دسامبر) در مقابل ¥-459.5Bمنبع: https://www.fxstreet.com/news/japan-foreign-bond-investment-y5668b-december-30-vs-y-4595b-202301122350