حساب جاری اتحادیه پولی اروپا در آوریل 4 میلیارد یورو کمتر از پیش بینی ها (30.1 میلیارد یورو) بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-current-account-sa-came-in-at-eu4b-below-forecasts-eu301b-in-april-202306200801