تولید صنعتی مکزیک (MoM) در ژانویه 0 درصد کمتر از انتظارات (0.5 درصد) بودمنبع: https://www.fxstreet.com/news/mexico-industrial-output-mom-came-in-at-0-below-expectations-05-in-january-202303131200