تعداد دکل های نفتی ایالات متحده بیکر هیوز: 552 در مقابل 556 دستگاه قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-baker-hughes-us-oil-rig-count-552-vs-previous-556-202306161706