تعداد دکل های نفتی ایالات متحده بیکر هیوز: 590 در مقابل 592 دستگاه قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-baker-hughes-us-oil-rig-count-590-vs-previous-592-202303101802