تعداد دکل های نفتی ایالات متحده بیکر هیوز: 592 در مقابل 600 دستگاه قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-baker-hughes-us-oil-rig-count-592-vs-previous-600-202303031811