تحلیل قیمت USD/CAD: کشش را به دست می آورد و متحرک نمایی ۱۰۰ روزه را در حدود ۱.۳۴۱۰ آزمایش می کند.منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-price-analysis-gains-traction-and-tests-the-100-day-ema-at-around-13410-202302032033