افزایش نرخ این هفته “گام بعدی خوب” بود

از نظر چشم انداز اقتصادی، مورد پایه بولارد یک رکود نیست، بلکه رشد آهسته و کاهش تورم است. او همچنین خاطرنشان کرد که بازار کار همچنان “بسیار فشرده” است و خنک شدن آن زمان می برد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/feds-bullard-rate-hike-this-week-was-a-good-next-step-202305051739

جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، از افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره که این هفته توسط فدرال رزرو انجام شد، حمایت کرد و آن را «گام بعدی خوب» خواند. وی اظهار داشت: تورم قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.


اشتراک گذاری: