آتی گاز طبیعی: تا کنون هیچ نوری در انتهای تونل وجود نداردمنبع: https://www.fxstreet.com/news/natural-gas-futures-no-light-at-the-end-of-the-tunnel-so-far-202302170850