آتی گاز طبیعی: افت مداوم بعید به نظر می رسدمنبع: https://www.fxstreet.com/news/natural-gas-futures-a-sustained-drop-looks-unlikely-202210170701